Home » Announcements » နည်းပညာတက္ကသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခု၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္

နည်းပညာတက္ကသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခု၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္

2016-2017 academic planBack