Home » Aims and Duties

Aims and Duties

  Aims and Duties

  ရည်မှန်းချက် (Objective)

 • (၁) တက္ကသိုလ်သည် လွတ်လပ်စွာရပ်တည်၍ အရည်အသွေး နှင့် အဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေရှည်တည်တံစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

  To be able to stand independently and perform sustainably for the development of the quality and standard of the University.

  (၂)     သုတေသနလုပ်ငန်းများ အစဉ် ဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်တိုးတက်နေစေရန်၊

  To service, develop and have progress its research works eternally

  (၃)     တက္ကသိုလ်သည် ပညာရပ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ နှင့် ပြည့်စုံပြီး အရည်အသွေး အာမခံနိုင်ရန်၊

  To be complete with better educational society and to assure its education quality.

  (၄)    ပညာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သည့် တက်သိပညာရှင်များ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊

  To generate skilled technicians in respective engineering fields.

  (၅)    ခေတ်မီသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများဖြင့် ကဏ္ဌအသီးသီးတွင် လက်တွေ့ကျကျ အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊

  To apply modern sciences and technologies in respective fields, practically and usefully.